Privacy policy

Polityka prywatności HRBC Group Sp. z o.o.

1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej hrbcgroup.eu, a także w związku z korzystaniem z formularzy aplikacyjnych na stronie interimax.com. Polityka Prywatności powstała w celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokument zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest HRBC Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 6/3, 30-710 w Krakowie. Dane kontaktowe Administratora Danych oraz dane Inspektora Danych Osobowych dostępne są pod adresem www.hrbcgroup.eu w zakładce Kontakt.

3. Zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę, lub gdy Serwis posiada inną podstawę prawną pozwalającą przetwarzać dane osobowe.

Poniżej wyszczególnione zostały cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

CelPodstawa prawnaZakres przetwarzanych danychOkres przechowywania danychAdministrator Danych
Realizacja procesu rekrutacyjnegoArt. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotycząImię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, informacje o posiadanym prawie jazdy, stopień znajomości języków obcych, przebieg wykształcenia, dodatkowe umiejętności i certyfikaty, wizerunek, pozostałe dane zawarte w cv kandydatów do pracyDane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte w przypadku nie podjęcia pracy. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane aż do momentu jej wycofania.HRBC Group Sp. z o.o.
Prowadzenie korespondencjiArt. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz przesyłanie niezbędnych informacji drogą elektronicznąDane osobowe stron korespondencji w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonuDane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa.HRBC Group Sp. z o.o.
Nawiązanie kontaktu za pomocą portalu społecznościowego FacebookArt. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest nawiązanie z Państwem kontaktuDane osobowe w zakresie podanym w Państwa profilu w serwisie społecznościowymDane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Twoje dane, w szczególności będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń.HRBC Group Sp. z o.o.

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych, dla którego zostały zebrane. Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają:

a) konieczność osiągnięcia danego celu,
b) okres niezbędny dla realizacji naszych usług,
c) okres na jaki została udzielona zgoda,
d) przepisy prawa.

4. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe przechowywane są przez Spółkę:

  • W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach i przedstawianie ofert pracy, do momentu wycofania zgody;
  • W sytuacji aplikowania na konkretną rekrutację, bez wyrażenia zgody na udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte w przypadku niepodjęcia pracy;
  • W przypadku prowadzonej korespondencji, dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa;
  • W przypadku korzystania z naszego Fanpage na stronie Facebook, dane będą przechowywane prze okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Dane będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń

Spółka HRBC Group stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Gdy Spółka osiągnie cel przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje dane, co ma miejsce w szczególności, gdy:

  • Osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
  • Osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Spółki);
  • Nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli Spółka przetwarzała dane, aby realizować umowę);
  • Upłynął terminy, które wynikają z innych przepisów.

Gromadzenie danych osobowych przez Spółkę następuje od momentu, gdy kandydat przekaże Spółce zestaw swoich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub w innej postaci. Spółka nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.

5. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, którzy pomagają nam wykonywać określone zadania i świadczyć wybrane usługi. Dane osobowe mogą być udostępniane pracodawcom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji. Dane mogą być ujawniane wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT oraz dostawcom usług hostingu.

6. Prawa osób których dane dotyczą

Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i jakie informacje o sobie chce udostępniać. Informujemy również, że Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo żądać od Administratora realizacji praw przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

a) Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.

b) Prawo do sprostowania danych – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.

c) Prawo do usunięcia danych – Na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji.

e) Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi.

f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.

g) Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

h) Prawo do złożenia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.

7. Informacja o plikach cookies

Strona internetowa www.hrbcgroup.eu korzysta z plików cookies. Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Tam, gdzie korzystamy z usług wykonawców, Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie;

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.